مهندس رامین برزگر

سوابق کاری
محل اشتغال سمت از تاریخ تا تاریخ
تدوین استاندارد اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی تبریز کارشناس همکار ۱۳۹۴ ادامه دارد
شرکت پالایه ساران مدیر کنترل کیفی ۱۳۹۳ ادامه دارد
آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای مربی ۱۳۹۳ ادامه دارد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مدرس ۱۳۹۰ ادامه دارد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان مدرس ۱۳۹۵ ادامه دارد
شرکت دلتا گستر سهند نائب رئیس هیئت مدیره ۱۳۸۹ ۱۳۹۰
شرکت تراکتورسازی ایران کارآموز ۱۳۸۸ ۱۳۸۸
دپارتمان مهندسی مکانیک ایران همکار ۱۳۸۶ ۱۳۸۸
باشگاه پژوهشگران جوان عضو فعال ۱۳۸۷ ادامه دارد