دکتر رضا متین

سوابق کاری
محل اشتغال سمت از تاریخ تا تاریخ
شرکت فنی و مهندسی ایده آل گستر مدیر عامل ۱۳۹۱ ادامه دارد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مدرس / مربی ۱۳۹۱ ادامه دارد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خسروشاه مدرس / مربی ۱۳۹۱ ۱۳۹۳
باشگاه پژوهشگران جوان عضو فعال ۱۳۹۱ ادامه دارد
شرکت آلتین سازه ناظر تاسیسات ۱۳۸۶ ۱۳۸۸
شرکت پک پن مشاوره و ناظر خرید ۱۳۸۵ ۱۳۸۹
دپارتمان مهندسی مکانیک ایران همکار ۱۳۸۶ ۱۳۸۸
موسسه فنی و مهندسی تندیس رایانه مدرس ۱۳۸۷ ۱۳۹۱
شرکت صاف آب سازه ناظر تاسیسات ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
شرکت پل بیلدرتبریز ناظر تاسیسات ۱۳۹۶ ادامه دارد