نحوه تنظيم شير گاز پکيج برای شعله کوتاه و بلند

وظیفه شیرگاز در پکیج شوفاژ دیواری گازی:

عبور میزان لازم گاز جهت تشکیل شعله و حداقل و حداکثر کردن میزان شعله.
در این فایل نحوه تنظیم شیرگاز بطور کامل توضیح داده شده است