مهندسی پزشکی

نام دوره مدت زمان (ساعت) گواهینامه توضیحات
دوره آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی ۱ ۲۴ داخلی/ بین اللملی جزئیات دوره
دوره آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی ۲   داخلی/ بین اللملی جزئیات دوره
دوره آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی ۳   داخلی/ بین اللملی  جزئیات دوره
دوره آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی ۱  داخلی/ بین اللملی   جزئیات دوره
دوره آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی ۲   داخلی/ بین اللملی    جزئیات دوره

پروفایل کاربری

پنل کاربری