فناوری اطلاعات و شبکه

نام دوره مدت زمان (ساعت) گواهینامه توضیحات
آموزش رایانه کار ICDL درجه ۱
  داخلی/ بین اللملی جزئیات دوره
آموزش رایانه کار ICDL درجه ۲   داخلی/ بین اللملی جزئیات دوره

پروفایل کاربری

پنل کاربری