شماتیک عملکرد پکیج دو میدله

شماتیک عملکرد پکیج دو مبدلهپاسخ دهید